ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1.         Behalve met schriftelijke ontheffing en niettegenstaande tegengestelde bepalingen in de door de Klant gebruikte inkoopvoorwaarden, zijn deze bepalingen en voorwaarden van toepassing op de wettelijke relatie tussen ARTILIEGE en de Klant. Zelfs wanneer in een bijzondere overeenkomst een of meerdere specifieke punten uit deze verkoopvoorwaarden niet toepasselijk worden verklaard, blijven de andere voorwaarde volledig van toepassing.

2.         De vertegenwoordigers van ARTILIEGE zijn geen gevolmachtigden van deze laatste en kunnen uit dien hoofde geen verplichtingen aangaan. Elke bestelling die door een vertegenwoordiger is geregistreerd, is pas bindend voor ARTILIEGE na aanvaarding door de directie. De Klant draagt het risico van de correcte uitvoering van telefonische bestellingen. Bestellingen per fax of e-mail moeten de volledige bestelbon bevatten (kopie of bestand in de bijlage). In het tegengestelde geval draagt de Klant het risico van de correcte uitvoering van de bestellingen.

3.         De prijzen van ARTILIEGE zijn exclusief btw voor verpakte handelswaar, af onze werkplaatsen. De prijsopgave vindt zonder enige verplichting plaats tot het moment van aanvaarding van de bestelling door de directie. ARTILIEGE behoudt zich het recht voor om de aangegeven prijzen zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen. Zelfs voor lopende bestellingen behoudt ARTILIEGE zich het recht voor de prijzen zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen. In dit geval betreft de wijziging uitsluitend het resterende deel van de bestelling. Bij prijswijzigingen van meer dan 5% heeft de Klant de mogelijkheid om de bestelling aan te houden of te annuleren. Deze annulering is slechts mogelijk indien de Klant een aangetekende brief stuurt, binnen acht dagen vanaf het moment dat hij kennis heeft genomen van de prijswijziging.

4.         De opgave van de leveringstijden is uitsluitend ter indicatie bedoeld en bindt ARTILIEGE niet. De levering van de handelswaar wordt als uitgevoerd beschouwd op het moment van terbeschikkingstelling van de handelswaar voor het afhalen hiervan, in een opslagplaats van ARTILIEGE, zelfs indien deze laatste met het vervoer belast is. De Klant kan vragen om levering in meerdere etappes van de bestelling, indien hij de extra vervoerskosten voor zijn rekening neemt. In het geval dat een eerder door ARTILIEGE bevestigde leveringsdatum wordt overschreden of de Klant afwijkingen constateert, wordt in principe geen enkele boete geaccepteerd. Indien een 'boeteclausule' geaccepteerd zou worden, eventueel na onderhandeling met de directie van ARTILIEGE, kan deze niet meer bedragen dan 10% van de waarde van het betreffende artikel.

Indien de Klant verzoekt om uitstel van de leveringsdatum van de goederen, factureert ARTILIEGE een supplement van 4 € per m2 en per maand voor opslag van de goederen. De technische specificaties van de modellen die in het contract worden vermeld, zijn niet gegarandeerd. ARTILIEGE kan lichte wijzigingen in deze specificaties aanbrengen zonder dat dit effect heeft op de verplichtingen uit hoofde van dit contract en zonder voorafgaande waarschuwing.

5.         De handelswaar wordt als aanvaard beschouwd indien binnen acht dagen na levering geen schriftelijke klacht ontvangen is. De leveringsbon of een ander geschreven document dat bij de levering met de handelswaar wordtafgegeven, wordt geacht de hoeveelheid en de beschrijving van het geleverde correct weer te geven, behalve indien de Klant onmiddellijk voorbehoud aantekent.

6.         De materiaalgarantie is alleen van toepassing op het door ARTILIEGE geleverde materiaal en bestaat slechts ten aanzien van de Klant en niet ten aanzien van derden aan wie het materiaal eventueel wordt doorverkocht.

Defect dat recht geeft op garantiedekking ARTILIEGE verplicht zich alle functioneringsdefecten te verhelpen die voortkomen uit materiaalfouten of uitvoeringsfouten (waaronder montage, als deze aan ARTILIEGE is toevertrouwd), binnen de limiet van de onderstaande bepalingen.

De garantiedekking is alleen van toepassing op het materiaal dat het onderwerp is van dit contract, met uitsluiting van slijtageonderdelen en verbruiksartikelen (niet beperkend voorbeeld: aandrijfriemen, soepele moffen, elastische contactblokjes, lagers …).

Beperking van de aansprakelijkheid. Zelfs in het kader van de wettelijke garantie vergoedt Artiliège niet elke indirecte en immateriële schade, zoals, maar niet beperkt tot, inkomsten- of winstderving, omzetverlies, financiële kosten, verlies van bestellingen, commerciële problemen … en de Klant ziet zowel in eigen naam als in de naam van zijn verzekeraars af van elke actie tegen Artiliège en zijn verzekeraars.

De ARTILIEGE-garantie is niet van toepassing bij:

–           afwijkingen afkomstig van accessoires, producten of onderdelen die door de Klant geleverd zijn of bij een door de Klant opgelegd ontwerp,

–           afwijkingen door toeval of overmacht en vervanging of reparatie voortkomend uit ongevallen, schuren, corrosie, verstopping, normale slijtage van materialen, beschadiging van materialen door onachtzaamheid, onvoldoende toezicht of onderhoud of onjuist gebruik van het materiaal,

–           gebruik voor handelingen en/of met elementen of onderdelen die niet voorzien zijn, gebrek aan kwalificatie of ervaring van het personeel,

–           onjuiste opslagomstandigheden van het geleverde materiaal,

–           onjuiste installatie of die niet voldoet aan de geldende regels van de kunst (onjuiste aansluiting, defecte elektrische voeding

…),

–           de aanwezigheid van onzuiverheden of vreemde voorwerpen in de circuits,

–           afwijkende gebruiksomstandigheden,

–           reparaties of interventies die niet door ARTILIEGE zijn uitgevoerd. Indien de Klant toestemming krijgt om reparaties uit te voeren, is de garantie van ARTILIEGE slechts van toepassing op de door ARTILIEGE geleverde reserveonderdelen.

Het niet voldoen aan de contractuele voorwaarden annuleert de garantie.

Looptijd en begintijd van de garantie

De garantieperiode is beperkt tot twaalf maanden vanaf

–           de datum van levering of afhalen,

–           of, indien oplevering in de bijzondere voorwaarden is opgenomen, het moment van oplevering. Indien de ingebruikname van het geleverde door de Klant voor de oplevering plaatsvindt, begint de garantieperiode op de datum van ingebruikname. In alle gevallen kan de garantieperiode niet langer zijn dan achttien maanden vanaf de leverings- of afhaaldatum.

Reparatie, wijziging of vervanging van onderdelen tijdens de garantieperiode kunnen de garantieperiode niet verlengen. Verplichtingen van de Klant

Om een beroep te kunnen doen op de garantiedekking moet de Klant ARTILIEGE schriftelijk en onmiddellijk informeren over de defecten die hij aan het materiaal constateert en bewijsmateriaal van de werkelijkheid hiervan verstrekken. Hij moet ARTILIEGE in staat stellen deze defecten te constateren en herstellen. De uitvoering van de garantiedekking kan een tijdelijke onderbreking van de werking van het geleverde met zich meebrengen.

De kosten voor interventie door ARTILIEGE uit hoofde van de garantie en op verzoek van de Klant, die buiten de garantie blijken te vallen, zijn voor rekening van de Klant.

De Klant moet het materiaal bij levering en uiterlijk op de dag na de levering hiervan controleren en kan later geen aanspraak meer maken op zichtbare defecten.

In het geval van overmacht mag ARTILIEGE het contract met de Klant geheel of gedeeltelijk opschorten of annuleren, zonder dat dit de Klant recht geeft op schadevergoeding.

Worden beschouwd als overmacht, zonder dat deze opsomming beperkend is: alle omstandigheden waardoor de uitvoering van het contract redelijkerwijs niet meer door de Klant geëist kan worden, zoals beperkingen op import, export of valuta, oorlog, brand, overstroming, ontploffing … en dit in de opslagplaatsen en verkooppunten van Artiliège of van de Klant, ongevallen, stakingen en andere arbeidsconflicten, vertragingen in vervoer, onachtzaamheden of werkonderbrekingen in de fabriek van de leveranciers of bij tussenpersonen van ARTILIEGE enz.

7.         Zonder schriftelijke toestemming mag geen handelswaar geretourneerd worden.

Een dergelijke toestemming vormt in geen geval een erkenning van aansprakelijkheid van ARTILIEGE en schort de betalingsverplichting op de betaaldatum van de verschuldigde bedragen niet op.

8.         Interventie op locatie: De Klant moet, op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid, zorgen voor: – Voor aankomst van het personeel op de geplande interventiedatum: de beschikbaarheid van het materiaal en het gereedschap, de correcte uitvoering van de aangegeven voorbereidende werkzaamheden, de toegankelijkheid van het materiaal en het opslaan van de programmeringen. – Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden: extra arbeidskrachten, laden en lossen, de beschikbaarstelling van machines, apparaten, materialen en accessoires in goede staat, verlichting, verwarming en vloeistoffen en alle andere inrichtingen en middelen die nodig zijn voor de installatie of de preventie van bijzondere risico's. – Na uitvoering van de werkzaamheden: de ingebruikstelling van het materiaal. De Klant stelt gesloten of bewaakte ruimtes ter beschikking aan Artiliège, in de nabijheid van de werkplek, waarin het materiaal, de gereedschappen en de kleding beschermd tegen diefstal en schade kunnen worden opgeslagen. De uitvoering van de werkzaamheden is onderworpen aan de verschillende wettelijke bepalingen. De Klant is aansprakelijk in het geval van niet-navolgen van deze bepalingen en verantwoordelijk voor het toepassen van de benodigde maatregelen ter preventie van ongevallen. Het personeel van Artiliège staat hierbij onder zijn toezicht. De Klant moet Artiliège in detail informeren over de veiligheidsinstructies die hij zijn eigen personeel geeft en Artiliège moet deze door zijn medewerkers laten respecteren. Als de Klant overtredingen van deze instructies door personeel van Artiliège constateert, moet hij deze laatste hier zo snel mogelijk schriftelijk over informeren. Hij mag elk personeelslid van Artiliège dat geen rekening houdt met zijn instructies aangaande veiligheid onmiddellijk van de locatie verwijderen. Artiliège accepteert echter geen schadeloosstelling of boete.

Wij herinneren u eraan dat een regelbaar frequentiesysteem op elke motor van elke ventilator voorbijgaande fenomenen van schakeling van de eigen frequenties kan veroorzaken (resonantie) waarvoor wij in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Al onze dienstverlening heeft drie maanden garantie indien de machines volgens hun specificaties functioneren, de aanbevolen smeringsintervallen gerespecteerd worden en afwijkingen in het functioneren zo snel mogelijk aan ons gemeld worden. De garantie dekt uitsluitend de arbeid van onze interventie en wij herinneren eraan dat uit hoofde van de wettelijke aansprakelijkheidsverzekeringen geen beroep kan worden gedaan op de aansprakelijkheid van Artiliège buiten de clausules en beperkingen van ons verzekeringscontract (op verzoek verkrijgbaar). Artiliège kan geen vergoeding voor werkloosheid of productieverlies of indirecte of immateriële schade verschuldigd zijn aan de Klant of een derde; de Klant weet dat dit type vergoeding niet 'verzekerbaar' is en begrijpt en aanvaardt deze beperking.

(Onze garantie dekt geen gevolgen van eventuele defecte onderdelen (zoals lagers …) die wij zouden hebben geleverd maar niet gemonteerd.)

Na elke interventie op een ventilator (klein onderhoud, vervanging van lagers, afstelling van bladen …) moet zo spoedig mogelijk een draaitest voorafgaand aan de ingebruikstelling worden uitgevoerd.

De aanwezigheid van een van onze vertegenwoordigers tijdens deze test is verplicht. Onze garantie is hiervan afhankelijk.

De Klant moet de werkopdracht ondertekenen die hij van het personeel van Artiliège krijgt en waarop hij zijn eventuele opmerkingen zal noteren. Klachten na vertrek van het personeel zijn niet ontvankelijk.

De Klant kan het personeel van Artiliège niet inzetten voor ander werk dan voorgeschreven is. Artiliège weigert elke aansprakelijkheid voor werkzaamheden die zonder zijn toestemming door zijn personeel worden uitgevoerd.

Artiliège is verplicht om alles in het werk te zetten om de overeengekomen interventie- of leveringsperiodes te respecteren, maar accepteert geen enkele boete of schadeloosstelling voor vertraging, om welke reden dan ook. Tijdens de interventie is Artiliège slechts aansprakelijk voor de beschadiging of vernietiging van materiaal indien dit toerekenbaar is. De Klant moet hiervoor het bewijs leveren.

Indien zich tijdens de werkzaamheden op locatie een ongeval of schadegeval voordoet, is de aansprakelijkheid van Artiliège beperkt tot zijn eigen personeel. De aansprakelijkheid van Artiliège is beperkt tot het bedrag exclusief btw van het contract.

Deze beperking is niet van toepassing op schadeloosstelling, kosten en uitgaven zoals vermeld in de Algemene verkoopvoorwaarden en lichamelijk letsel waarvoor Artiliège verantwoordelijk zou zijn onder het gemene recht. Zelfs in het kader van de wettelijke garantie vergoedt Artiliège niet elke indirecte en immateriële schade, zoals, maar niet beperkt tot, inkomsten- of winstderving, omzetverlies, financiële kosten, verlies van bestellingen, commerciële problemen … en de Klant ziet zowel in eigen naam als in de naam van zijn verzekeraars af van elke actie tegen Artiliège en zijn verzekeraars.

De preventiemaatregelen in het kader van veiligheid, gezondheid en milieu zijn de verantwoordelijkheid van en komen voor rekening van de Klant. Artiliège werkt hieraan mee in de mate waarin dit schriftelijk is vermeld in de prijsopgave of schriftelijk door Artiliège is bevestigd.

(a) Als Artiliège redelijkerwijs van mening is dat de werkplek of een deel of aspect hiervan niet voldoet aan de redelijke veiligheidsnormen, en in het bijzonder de geldende regels in het kader van gezondheid en veiligheid, of een ongeval of incident zou kunnen veroorzaken, of Artiliège verhindert om zijn werknemers, vertegenwoordiger, agenten en onderaannemers een veilige werkplek te verschaffen, heeft Artiliège het recht om onmiddellijk, na schriftelijke kennisgeving aan de Klant: • het begin van de werkzaamheden uit te stellen; en/of • de al begonnen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te schorten en zijn werknemers, vertegenwoordigers, agenten en onderaannemers te vragen om de werkplek te verlaten; en dit tot de Klant maatregelen heeft genomen om te voldoen aan de betreffende redelijke veiligheidsnormen. (b) Als de Klant niet binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving van Artiliège voldoet aan de onder het bovenstaande punt (a) vermelde veiligheidsvereisten, heeft Artiliège het recht om na kennisgeving aan de Klant dit contract of het betreffende deel hiervan met onmiddellijke ingang op te zeggen. (c) Indien Artiliège het begin van de werkzaamheden uitstelt of de uitvoering hiervan opschort onder de voorwaarden van het bovenstaande punt (a), worden alle redelijk aangegane kosten en uitgaven van Artiliège ten gevolge van de vertraging of opschorting van de werkzaamheden door de Klant voldaan en zal de uitvoeringstermijn van het contract voor Artiliège worden verlengd met een periode die gelijk staat aan die van de bovenvermelde vertraging/opschorting. Bovendien, indien Artiliège het contract opzegt uit hoofde van het bovenstaande punt (b), worden alle aangegane kosten en uitgaven van Artiliège ten gevolge van de genoemde opzegging (inclusief eventuele opzeggingskosten) door de Klant voldaan en zal deze bovendien Artiliège betalen voor de correct uitgevoerde werkzaamheden uit hoofde van het contract, tot aan de opzeggingsdatum.

9.         Behalve tegengestelde schriftelijke bepaling zijn onze facturen opeisbaar bij ontvangst. De aanvaarding van termijnbetalingen, cheques, deelbetalingen … houdt geen toekenning van een willekeurige betalingstermijn in: dit zijn slechts betaalmiddelen die geen effectieve betalingen vormen. ARTILIEGE heeft het recht om hem verschuldigde afbetalingen voor de betaaldatum te verdisconteren; de hieraan verbonden kosten zijn ten laste van de Klant.

Over elk bedrag dat op de betaaldatum niet betaald is, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geheven op basis van het tarief dat wordt toegepast door de nationale bank van België, op het moment van uitgifte van de factuur, voor termijnen op betaalrekeningen op openbare rekeningen, vermeerderd met 2%.

Indien de betaling niet binnen acht dagen na verzending van een aangetekende ingebrekestelling betaald is, wordt een vaste schadevergoeding van 15% aan de verschuldigde bedragen toegevoegd.

Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden opgezegd, onverminderd ons recht op schadevergoeding en rente. Indien de koper zijn intentie hiertoe per aangetekend schrijven te kennen geeft, is dat in dit opzicht voldoende.

Bij niet-betaling op de betaaldatum verhogen wij het factuurbedrag met 10%, met een minimum van € 25.

Niet-betaling op de betaaldatum, zelfs van één enkele factuur, veroorzaakt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle uitstaande saldi, zelfs van de nog niet opeisbare facturen.

De aanvaarding van wissels of andere documenten verandert niets aan de verkoopvoorwaarden.

In België is de wet van 14/08/2021, waarop de wijzigingen op 1/02/2002 in werking treden, van toepassing en in het bijzonder: maximale betalingstermijn van 60 dagen na de terbeschikkingstelling van de handelswaar of de uitvoering van de diensten, inclusief uw controle- en verificatietijd; de Klant moet de benodigde factureringsinformatie uiterlijk op de dag van ontvangst van de handelswaar of de uitvoering van de diensten verstrekken; bij te late betaling is automatisch rente verschuldigd en wordt de bestaande vaste schadevergoeding van € 40 voor incassokosten toegepast.

10.       Ondanks het risico van de koper betreffende het materiaal, blijven het verkochte materiaal en alle accessoires exclusief eigendom van ARTILIEGE tot het moment van integrale betaling door de Klant van alle bedragen, inclusief rente, kosten en schadevergoeding.

Tot dat moment is het de Klant nadrukkelijk verboden, op straffe van een schadevergoeding van een minimumbedrag van € 250, om dit materiaal in onderpand te geven of anderszins te vervreemden, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ARTILIEGE.

11.       Indien derden rechten willen doen gelden of maatregelen willen nemen ten aanzien van niet-betaalde handelswaar van ARTILIEGE, zal de Klant hen onmiddellijk informeren dat ARTILIEGE hier de eigenaar van is en zal hij ARTILIEGE binnen 24 uur per aangetekend schrijven hierover informeren.

Indien de Klant op het overeengekomen leveringsmoment insolvabel is, zich in staat van faillissement bevindt of uitstel van betaling heeft aangevraagd, zodanig dat betaling op de betalingsdatum twijfelachtig wordt, mag ARTILIEGE voordat tot levering wordt overgegaan vervroegde betaling of extra garanties eisen, onverminderd het recht om het contract op te zeggen.

12.       Geschillen over dit contract worden beslecht door de vrederechter en de rechtbanken in LUIK, die het Belgische recht zullen toepassen.